7.Kyu - Blått belte

1. Tachikata

Uchi Hachiji Dachi

Neko Ashi Dachi

Shiko Dachi

2. Tsuki

Tettsui Komi Kami

Tettsui Oroshi Ganmen Uchi

Tettsui Hizo Uchi

Tettsui Yoko Uchi Mae Jodan

Tettsui Yoko Uchi Mae Chudan

Tettsui Yoko Uchi Mae  Gedan

Tettsui Yoko Uchi Jodan

Tettsui Yoko Uchi Chudan

Tettsui Yoko Uchi Gedan

3. Uke

Shuto Mawashi Uke

Mae Shuto Mawashi Uke

4. Keri 

Jodan Uchi Heisoku Geri

Ago Jodan Geri

Kata: 

Pinan Sono Ichi

Sanchin