10.Kyu - Oransje belte

1. Tachikata (Stillinger)

Yoi Dachi

Fudo Dachi

Sanchin Dachi

Zenkutsu Dachi

2. Tsuki (slag)

Seiken Oi Tsuki Jodan

Seiken Oi Tsuki Chudan

Seiken Oi Tsuki Gedan

Seiken Gyaku Tsuki Jodan

Seiken Gyaku Tsuki Chudan

Seiken Gyaku Tsuki Gedan

Seiken Morote Tsuki Jodan

Seiken Morote Tsuki Chudan

Seiken Morote Tsuki Gedan

Seiken Ago Uchi

3. Uke (Blokkeringer) 

Seiken Jodan Uke

Shuto Jodan Uke

Shuto Mae Gedan Barai

Seiken Mae Gedan Barai

4. Keri (Spark) 

Hiza Geri

Kin Geri

Mae Geri Jodan

Mae Geri Chudan

Mae Geri Gedan

Kata:

Taikyoku sono Ichi 

Taikyoku sono Ni